Informace pro rodiče

Organizace 1. září 2014/15

26.08.2014 14:24

Vážení rodiče, milí žáci.

Zahájení nového školního roku proběhne obvyklým způsobem, v 7:45 h.

Pro druhý až devátý ročník je navíc připraven hudebně-vzdelávací program v sokolovně podle tohoto rozvrhu:

- v 8:40 h. 2. a 3. ročník,

- v 9:45 h. 4., 5. a 6. ročník,

- v 10:40 h 7., 8. a 9. ročník.

Obědy se budou vydávat od 10:30 h.

 

Další dny - tj. v úterý a středu budou žáci ve škole 4 vyučovací hodiny (první stupeň) respektive 5 vyučovacích hodin (žáci druhého stupně). Ve čtvrtek a pátek již bude výuka organizována dle rozvrhu, vyjma odpoledního vyučování, které započne až v dalším týdnu.

O.J.

Mapa školy - informace o výsledcích

03.06.2014 09:09

 

   Žáci, kteří se ve škole cítí dobře, podávají lepší výkony. Totéž platí i pro učitele. Dobré sociální klima ve škole rozvíjí dobrý pocit ze školy, žáci se učí komunikovat s vrstevníky i autoritami, řešit konflikty, kultivovaně vyjadřovat své postoje, emoce a empatii. Proto jsme se rozhodli využít rozsáhlého dotazníkové šetření Mapa školy firmy SCIO. To nabízí řadu nástrojů, které mohou pomoci při budování klimatu školy.

Během února jsme všichni jednotlivě (žáci, rodiče, učitelé i provozní zaměstnanci) vyplnili příslušné dotazníky, odeslali firmě SCIO a netrpělivě čekali na výsledky. Hodnocení jsme konečně dostali.

    Obsahuje souhrnnou zprávu pro učitele a vedení školy, souhrnnou zprávu určenou rodičům a podrobnou analytickou zprávu s příslušnými grafy pro každou hodnocenou oblast za 1. stupeň a 2. stupeň odděleně. Materiálů mnoho, dokonce si troufám říci, že kdybych chtěl v kostce seznámit veřejnost s výsledky naší školy, tak se mi to asi nepovede. Neboť, jak jsme očekávali, některé okruhy otázek jsou na dlouhou diskuzi, výsledky obsahují klady i zápory, co člověk to odlišný názor. Celkové hodnocení naší školy vyznívá spíše průměrně. Metody práce škola využívá tradiční i novodobé, stále více se používá výpočetní technika, interaktivní tabule, projektové vyučování, často se škola zapojuje do projektů spolupráce s jinými základními a středními školami.

 

     Následující hodnocení – maximálně 5 *  (více jelépe)  2. st. 1. st.
 Hodnocené oblasti pro školu: 1) Kvalita výuky 4* 4*
  2) Chování a výchova  4* 4*
  3) Atmosféra školního prostředí  5* 4*
  4) Vnější vztahy 4* 3*
  5) Materiální podmínky 2* 2*

         

    Jak je patrné, nejvíce rezerv máme ve vnějších vztazích, tedy zejména v malé informovanosti veřejnosti a rodičů. Dále pak v materiálních podmínkách, ale zde jsou údaje zkresleny tím, že většina učitelů hodnotila materiální podmínky zejména podle finančních prostředků, které škola dostává na školní potřeby a pomůcky. V ostatních ukazatelích škola navybočuje ze zástupu jiných škol, což však neznamená, že není co zlepšovat. Příliv nových technologií se nedá zastavit. Tak i starší učitelé se musí připravit na využívání výpočetní techniky při běžném vyučování, na využívání interaktivních tabulí ve větší míře nebo na používání nových moderních metod práce. To znamená aktivně se účastnit příslušných školení a získané informace a dovednosti uplatnit při běžném vyučování ku prospěchu dětí a vzdělávacího procesu.

 

    Hodnocené oblasti pro rodiče:

                                                 1) Důvody vzdělávání
     2) Průběh a kvalita výuky
  3) Chování a výchova
  4) Atmosféra a prostředí školy
  5) Vzájemné vztahy školy, žáků a rodičů
  6) Školní nej
  7) Překážky učení

  

   Podrobnější výsledky šetření a grafy, které detailně monitorují odpovědi na všechny otázky, jsou zveřejněny v závěru článku, aby si každý mohl udělat podrobný obrázek, jak žáci, rodiče a učitelé vidí školu.

       Spolu s dotazníkem zřizovatele si můžeme učinit ucelený obrázek o tom, na co se máme do budoucna zaměřit, v čem máme ještě rezervy nebo o co mají rodiče zájem.

    Je zapotřebí se zamyslet zejména nad možnostmi, jak zvýšit informovanost rodičů o školní práci, o školních akcích, projektech, soutěžích a výsledcích žáků. Také je nutné zlepšit spolupráci s rodiči, zejména na mimoškolních akcích nebo při zájmových činnostech.  

    V tomto ohledu jsou výsledky dotazníkového šetření přínosem, který ukáže klady i nedostatky školy. Bude na nás, jak s těmito informacemi naložíme, abychom v budoucnu zajistili dobré klima školy.

Lad. Tlustoš

Dokumenty ke stažení:

1.stupeň - Souhrn pro rodiče.pdf (355071)
1.stupeň - Souhrn pro školu.pdf (355855)
1.stupeň - Analytická zpráva.pdf (1156952)
1.stupeň - Grafy.pdf (1459693)

2.stupeň - Souhrn pro rodiče.pdf (359217)
2.stupeň - Souhrn pro školu.pdf (355202)
2.stupeň - Analytická zpráva.pdf (1147467)
2.stupeň - Grafy.pdf (1766618)

 

MAPA ŠKOLY pro ZŠ v Luži (Dotazníkové šetření)

30.01.2014 14:08

 

    Vážení rodiče,

naše základní škola se zapojila do projektu dotazníkového šetření s názvem MAPA ŠKOLY, které má za cíl zjistit, jakýma očima vidí školu všichni důležití aktéři školního života – žáci, rodiče i zaměstnanci školy. Toto šetření je anonymní a vyhodnocení dotazníků provede firma SCIO. Čekáme, že výsledky projektu nám poskytnou zajímavé a podnětné informace, které nám pomohou ke zkvalitnění další práce ve škole.  Všichni žáci školy dostali s výpisem vysvědčení také dotazníky pro rodiče. Žáci 1. a 2. ročníků dostali ještě žákovské dotazníky, aby je ve spolupráci s rodiči mohli vyplnit také v klidu doma. Ostatní žáci je budou vyplňovat ve škole. (Kód školy je ABCPT).

K uvedenému šetření se připojil i náš zřizovatel, který naším prostřednictvím Vám posílá svůj dodatečný dotazník.

Prosím o seriózní vyplnění všech uvedených dotazníků tak, aby je naši žáci mohli v pondělí přinést zpět do školy.

    Kdo má zájem, může se informovat o podrobnostech na internetových stránkách firmy SCIO (www.scio.cz/mapainfo) nebo vyplnit online zpětnovazební dotazník. Na to je zapotřebí vstupní kód a heslo do aplikace Sciodat, které Vám na požádání zašleme.

    Děkujeme za spolupráci.                   

ředitelství  ZŠ

<< 25 | 26 | 27 | 28 | 29 >>

Zlatý certifikát společnosti Scio

Změny v rozvrhu

Kalendář akcí

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

15.11.2018 10:01
SRPŠ zve děti a rodiče na VÁNOČNÍ TVOŘENÍ, které se bude konat v úterý 20. 11. 2018 od 15:00 do...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>