Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

28.01.2015 11:58

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno

-   zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole 

    (u vchodu do budovy 1.stupně – tzv. skleník),

-   a na webových stránkách školy zde: (Seznam přijatých žáků do 1. r.)

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:  28.1.2015

 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vám bylo přiděleno registrační číslo ve tvaru:

 

 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

Vzhledem k epidemii chřipky a planých neštovic

vyhlašuji náhradní termín zápisu

na úterý 10.2.2015 od 14 hodin.

 

Luže 28. ledna 2015

Mgr. Ladislav Tlustoš

ředitel školy

 

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012

§ 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní …školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.