Zápis ze schůzky SRPDŠ při ZŠ Luže 15. 10. 2014 v 16:15 hodin

Program:
1) Uvítání
2) Seznámení s činností SRPDŠ a předpokládanými výdaji na rok 2014/2015
3) Diskuze
4) Volba Výboru SRPDŠ
5) Vybírání příspěvku
 
Ad1) Uvítání
Přítomní:
Mgr. Ladislav Tlustoš, ředitel školy, Ing. Darina Holomková, pokladník sdružení
Zástupci rodičů: p. Pavla Hyksová,  p.  Jiřina Kaňková, p. Bohuslava Kapitolová, p. Radka Kořínková,               p. Miloslava Kubátová,  p. Marie Lexová, p. Rostislav Malík, p. Zuzana Melckenbeeck ,                                  p. Petra Nešporová, p. Jitka Pešoutová, p. Zuzana Roubínková, p. Bohuslava Tefrová,  p. Bára Wohlinová, p. Martin Zástěra, p. Jana Zemanová
Ad2) Seznámení s činností SRPDŠ  - vychází ze Stanov SRPDŠ
Plánované výdaje na rok 2014/2015 budou schváleny na příští schůzce SRPDŠ. Odsouhlasené výdaje budou poté školou předloženy ke schválení Radě Města Luže jako finanční dar účelově určený.
Ad3) Diskuze
Školní družina: otevření kroužkované družiny – odpověď pana ředitele -  předpokládá se, že otevřena bude, záleží na zájmu rodičů, bude zveřejněno na webu školy. Žádost o navýšení kapacity ŠD byla podána, otevření dalšího oddělení ŠD ve školním roce 2015/2016 je v jednání.
Požadavek rodičů: informovanost rodičů, zlepšení fungování webových stránek, přehlednost webových stránek (každá třída – učitel svůj vlastní link hned po otevření, na hlavní webové stránky, kam učitel bude vkládat informace o konkrétních akcích, plánech i např info o třídních schůzkách atd.), dokumenty školy (ŠVP, koncepce rozvoje školy, dlouhodobý plán rozvoje školy, výroční zpráva, inspekční zpráva, popř. DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků) dostupné na webu školy. Odpověď pana ředitele – do konce příštího týdne (26. 10. 2014) budou dokumenty zveřejněny.
Požadavek rodičů: poskytování informací rodičům, kteří o to mají zájem, přes email. Odpověď pana ředitele - zajistí třídní učitelé.
Stížnost rodičů na chování p. uč. Hřebíkové a její nevhodné vyjadřování se směrem k žákům.  Odpověď pana ředitele- vše prošetří a seznámí rodiče o řešení jejich stížnosti na další schůzce.
Požadavek rodičů ohledně vracení dětí s nedojedeným jídlem ve ŠJ. Odpověď pana ředitele – žádný pedagog, který má ve ŠJ dozor, by neměl děti nutit dojídat jídlo, pokud si to rodiče ovšem výslovně nepřejí. Pedagogům tento požadavek oznámí.
Zamykání školy -  Feriálky: Odpověď p. ředitele – vchod k šatnám („skleník“) bude opatřen koulí, pro vyzvedávání dětí ze ŠD se bude používat přední vchod. Rodiče budou včas informováni.
Situace ve 2. třídě: požadavek rodičů – asistent do třídy.  Informace pana ředitele- získat asistenta do třídy je problematické, další jednání s panem ředitelem si zorganizují rodiče dětí z 2. třídy.
Rodiče pozitivně hodnotí zapojení školy do projektu Les ve škole – škola v lese pro první třídu. Škoda jen, že takových projektů není více i pro děti z ostatních tříd. Prezentaci takovýchto projektů, a tím i celé školy, by opět měla být věnována větší pozornost na webových stránkách školy. K větší prezentaci školy by mohl sloužit i např. Den otevřených dveří.  Poznámka pana ředitele – není problém Den otevřených dveří uspořádat.
Připomínka rodičů k tragické úrovni výuky angličtiny, což podle rodičů vyplynulo z dotazníků SCIO. Podle pana ředitele to tragické není, všichni učitelé jsou kvalifikovaní, nicméně aprobovanost výuky angličtiny je nulová.
 
Ad4) Volba Výboru SRPDŠ - výsledek:
předsedkyně: p. Pavla Hyksová
místopředsedkyně: p. Zuzana Roubínková
hospodářka: p. Miloslava Kubátová
další dva členové Výboru: p. Petra Nešporová, p. Bára Wohlinová
 
Ad5) Zástupci rodičů odsouhlasili výši příspěvku 100,-Kč na každého žáka školy počtem   13 hlasů.
Příspěvek bude vybrán do konce listopadu 2014. Rodiče, kteří mají ve škole dětí více, platí příspěvek pouze jednou.
 
 
Zapsala: Petra Nešporová
V Luži dne 15.10.2014

Školní rok 2014/2015

 

Zástupci rodičů: p. Pavla Hyksová, p. Bohuslava Kapitolová, p.  Radka Kořínková, p. Miloslava Kubátová,  p. Marie Lexová, p. Rostislav Malík, p. Zuzana Melckenbeeck, p. Petra Nešporová, p. Jitka Pešoutová, p. Zuzana Roubínková, p. Bohuslava Tefrová,  p. Bára Wohlinová, p. Martin Zástěra, p. Jana Zemanová

 

Výbor SRPDŠ:

předsedkyně : p. Pavla Hyksová

místopředsedkyně: p. Zuzana Roubínková

hospodářka : p.  Miloslava Kubátová

další dva členové Výboru: p. Petra Nešporová, p. Bára Wohlinová

Jana Zemanová