Výchovné poradenství

Výchovný poradce

Mgr. Jitka Chourová, výchovný poradce ZŠ  Luže

Náplň práce

- pedagogicko-psychologické poradenství
( problémy v prospěchu, chování, problémové životní situace, spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, zdravotnickými zařízeními, odborem sociální péče apod.)
- kariérové poradenství – volba povolání
( spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.)

Každý poradenský pracovník je zavázán k respektování důvěrnosti, která chrání osobní sdělení. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se výchovný poradce dozví v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se
Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Konzultační hodiny:

Pro rodiče: - v budově 1. st. ZŠ Luže:    
  - pondělí 9:45 – 10:30    
  - úterý 7:00– 8:30    
  - čtvrtek 13:00– 14:00    
  - nebo kdykoliv po předchozí domluvě    
   
Pro žáky:   - kdykoliv po vzájemné domluvě.

Kontakt:

tel. do školy:

1. st. ZŠ Luže:

469 671 217


 
2. st. ZŠ Luže: 469 671 212
                e-mail:        chourova@zsluze.net

 

Stručné informace k přijímacímu řízení ve šk. roce 2020/2021

  1. Nejzazším datem pro podání přihlášky zůstává 1. březen 2021.

  2. Pro přijímací řízení do čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou může ředitel školy rozhodnout, že se nebude konat jednotná přijímací zkouška. Musí se místo toho konat školní přijímací zkouška (v jiném termínu než jednotná zkouška).

  3. Pokud škola vyhlásila jednotnou i školní přijímací zkoušku, budou se konat ve stejný den.

  4. Pokud je v prvním kole vyhlášena jednotná nebo školní přijímací zkouška a předpokládaný počet uchazečů je nižší, může ředitel školy rozhodnout o jejím nekonání nejpozději do 8. března 2021 (toto bude vyvěšeno na stránkách dané školy a sděleno jednotlivým uchazečům nejpozději do 19. března 2021).

  5. Ke konání jednotné zkoušky přijde uchazeči pozvánka z dané školy s instrukcemi. Každý uchazeč, který podal alespoň jednu přihlášku k maturitnímu oboru, a tedy k jednotné zkoušce ji smí konat 2x, a to na stejné škole.

  6. Ředitel školy může rozhodnout o jiném podílu jednotné zkoušky v celkovém hodnocení přijímacího řízení z důvodu nejednotnosti distanční výuky na jednotlivých školách.

  7. Výsledky přijímacího řízení oznámí ředitel školy nejdříve 28. dubna 2021 a nejpozději 2 dny po uveřejnění CERMATem.

  8. Termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou nezměněny – 12. a 13. dubna 2021. 

  9. Změny na základě Opatření MŠMT na jednotlivých školách musí být upraveny nejpozději do 31. ledna 2021. Poté naleznete již neměnné informace.

  10. Podání zápisového lístku se také nemění. Zákonná lhůta na odevzdání je 10 dní od zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek. 

 

 

Rychlý kontakt

Prostřednictvím jednoduchého formuláře pište přímo odtud.