Mobilní poradenský tým

Poradenství

1. Psychologické (individuální a skupinové)

Pozn.: Pro žáky, rodiče, pedagogy  – např. podpora při zpracování témat vztahového rámce ve školním (včetně podpory členství ve třídě) či rodinném prostředí, při psychických obtížích (např. úzkosti, obavy, pocity nepohody), podpora při řešení problémů v oblasti chování, v adaptaci na školní prostředí, při zdolávání náročných životních situací, krizí, traumat…  

2. Kariérové (individuální a skupinové)

Pozn.: Pro jednotlivce, třídu a ve formátu rodič + dítě.

Pro žáky 8. ročníku – kontinuálnější práce se třídou (skupinou zájemců) v rámci témat sebepoznání, seberozvoje, volby dalšího vzdělávání, poznávání jednotlivých povolání. Důraz kladen na interaktivní metody, zážitkové aktivity, diskuze se žáky, workshopy.

3. Sociální (individuální)

Pozn.: Pro žáka (první kontakt – když doma něco nefunguje, něco se mi děje = zorientování, vysvětlení, postup), pro rodiče – podpora rodičovské role (právní rámec, znalost sítě služeb), pro učitele – orientace v síti služeb, praktické informace a postupy.

4. Intervize pro pedagogy/ asistenty pedagoga (individuální a skupinové) 

Pozn.: Setkání vytvářejí prostor pro sdílení témat a zkušeností v bezpečném prostředí, přinášejí motivaci a podporu pro duševní pohodu při krásné a náročné pedagogické práci. Setkání mohou být realizována situačně (dle akutní potřeby učitelů), nebo se konat s určitou pravidelností (např. 1x měsíčně). 

V případě potřeby může mít intervize podobu kazuistického setkání (sdílení konkrétní situace žáka a nacházení možností řešení). 

 

Podpora rozvoje učebního potenciálu žáků a prevence nežádoucího chování

1. Speciálně pedagogická diagnostika a náprava dílčího oslabení funkcí (výkonu) - percepčně - motorická cvičení ve spolupráci s žákem a jeho rodičem/ asistentem pedagoga; cílem je rozvoj funkcí potřebných k úspěšnému zvládnutí trivia, v jehož důsledku dojde k celkovému zlepšení školního výkonu a odstranění stresu z neúspěchu

2. Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, viz. https://www.atc-feuerstein.cz/ - k mapování a rozvoji učebního potenciálu dítěte/žáka (umění učit se) včetně nápravy deficitních kognitivních funkcí – individuální i skupinové aktivity

3. Intervence ve škole v případě opakovaného náročného chování žáka na základě tzv. Funkční analýzy chování a pozitivní podpory chování (PBIS), vycházející z předpokladu, že chování je naučenou reakci na své okolí. Jedná se o účinnější prevenci problémového chování než samostatné užití restriktivních postupů.

4. Mediace ve škole – viz. https://www.mediaceveskole.cz/ - řešení sporů s pomocí třetí nezainteresované osoby, mediátora, včetně podpory zavedení tzv. Peer mediace – tj. vrstevnického řešení sporů bez nutnosti intervence autority dospělého.

                  Školní poradenské pracoviště:

 

Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D. – školní psycholog

Kontakt:

sborovna II. stupně – Komenského 254, 538 54 Luže

Email:

terapie.chocen@gmail.com

Konzultační hodiny:

 Individuálně - po předchozí domluvě

Mgr. Petra Pavlíčková – sociální antropolog

Kontakt:

sborovna II. stupně – Komenského 254, 538 54 Luže

Email:

petra-pavlickova@email.cz

Konzultační hodiny:

Individuálně - po předchozí domluvě

Mgr. Táňa Zimmermannová – speciální pedagog

Kontakt:

sborovna II. stupně – Komenského 254, 538 54 Luže

Email:

tana.zimm@gmail.com

Konzultační hodiny:

Individuálně - po předchozí domluvě