Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015

    Cílem zavedení stipendií ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem je zvýšit zájem mladých lidí o technické obory vzdělání, po jejichž absolventech je poptávka na trhu práce. Peněžní podpora motivuje žáky k zodpovědnějšímu přístupu ke studiu, pravidelné docházce do školy a dobrému chování. Záměrem rostoucích odměn během studia je udržet žáky v podporovaných oborech.

    Rada Pardubického kraje schválila usnesením R/963/10 ze dne 4. 3. 2010 (revokace usnesením R/1575/10 ze dne 16. 12. 2010), aby ředitelé středních škol zřizovaných Pardubickým krajem v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 školského zákona vydali dle závazných pokynů odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje stipendijní řád, podle něhož budou žákům v podporovaných oborech vzdělání poskytovat prospěchové stipendium.

Podporované obory vzdělání pro školní rok 2014/2015:

    (denní forma vzdělávání)

Obráběč kovů (23-56-H/01)

Strojní mechanik (23-51-H/01)

Strojírenské práce (23-51-E/01)

Kominík (36-56-H/01)

Zedník (36-67-H/01)

Zednické práce (36-67-E/01)

Tesař (36-64-H/01)

Tesařské práce (36-64-E/01)

Vodař (36-65-H/01)

Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení (36-58-H/01)

Řezník – uzenář (29-56-H/01)

Potravinářská výroba (29-51-E/01)

Chemik (28-52-H/01)

Knihař (34-57-H/01)

Mechanik strojů a zařízení (23-44-L/01)

 

Kritéria pro přiznání stipendií:

    (v hodnoceném období – pololetí)

hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný

celkové hodnocení žáka vyjádřeno stupněm prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a)

chování žáka hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré

ředitel školy nerozhodl o podmíněném vyloučení žáka

žákovi nebyla uložena důtka ředitele školy

žák nemá neomluvenou absenci

    Žák dosáhne v hodnocení odborného výcviku stupně prospěchu 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení je vyjádřeno stupněm prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a). Když žák nedosáhne tohoto celkového hodnocení, protože nebyl hodnocen z některého předmětu (např. z důvodu dlouhodobé nemoci či úrazu), může ředitel školy tuto podmínku prominout. Dalšími podmínkami pro vyplacení stipendia je hodnocení chování žáka stupněm velmi dobré a neuložení kázeňského opatření (vyjma napomenutí a důtky třídního učitele nebo učitele odborného výcviku) v hodnoceném období (pololetí). Žák nesmí mít v tomto období neomluvenou absenci a omlouvání nepřítomnosti žáka musí být v souladu ustanovením § 67 školského zákona. Žák musí být žákem střední školy poskytující stipendium nejen v pololetí, kdy pobírá stipendium, ale i v celém předchozím hodnoceném pololetí. Stipendium nebude vypláceno za období hlavních prázdnin a ani po dobu přerušení studia.

    Vyplacená stipendia v daném pololetí jsou závislá na dosažených studijních výsledcích a splnění kritérií pro přiznání stipendií v předchozím pololetí. Výše přiznaných stipendií je odstupňována podle hodnocení stupněm prospěchu v odborném výcviku a podle ročníku.

    Výše měsíčního stipendia v oboru vzdělání s výučním listem:

Hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu

V 1. ročníku

Ve 2. ročníku

Ve 3. ročníku

1 – výborný

400 Kč

500 Kč

600 Kč

2 – chvalitebný

300 Kč

300 Kč

400 Kč

    Výše měsíčního stipendia v oboru vzdělání s maturitním zkouškou:

Hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu

V 1. ročníku

Ve 2. ročníku

Ve 3. a 4. ročníku

1 – výborný

200 Kč

250 Kč

300 Kč

2 – chvalitebný

150 Kč

150 Kč

200 Kč

    Školy s žáky v podporovaných oborech zašlou odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje do 31. ledna a do 31. července hlášení o počtu žáků v jednotlivých oborech a ročnících, kteří splnili podmínky a kritéria pro přiznání stipendií za 1. či 2. pololetí školního roku. V případě, že nebude možné v daném pololetí vyplatit celou částku přiznaného stipendia (např. z důvodu ukončení studia žáka), bude škola nárokovat o to méně finančních prostředků na následující pololetí. Finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje budou na celé nadcházející pololetí školního roku poukázány na účet školy jako účelové do konce 1. čtvrtletí a do konce 3. čtvrtletí kalendářního roku (případně snížené o odpočet za předchozí pololetí).